Word gezonder door rustiger te ademen

Algemene Voorwaarden Buteykotraining

Algemene Voorwaarden

 (versie oktober 2019)

Buteykotraining is een eenmanszaak gedreven door Hilke Vrensen en is opgenomen

in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61509477.

Buteykotraining werkt met algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden

kunnen op verzoek kosteloos worden toegezonden.

Buteykotraining
Hilke Vrensen
Burg van de Venstraat 19
5076CG Haaren
T. 06 48140262
E. hilke@buteykotraining.nl
W. www.buteykotraining.nl


1. Definities

1.1 Aanbieding: de rechtshandeling, het aanbod, al dan niet mondeling, die na aanvaarding

ervan tot een overeenkomst leidt zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek.

1.2 Offerte: de schriftelijke aanbieding door Buteykotraining over onder andere de

dienst, het product , de prijs, de termijnen et cetera.

1.3 Opdracht: de dienst of product – zoals (online) Buteykotraining en lesmateriaal

die door Buteykotraining geleverd zal worden.

1.5 Opdrachtgever: de (rechts)persoon met wie Buteykotraining een overeenkomst

sluit.

1.6 Overeenkomst: de schriftelijke of mondelinge afspraak voor een opdracht tussen

opdrachtgever en Buteykotraining .

1.7 Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt

hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Buteykotraining geen invloed kan uitoefenen en waardoor Buteykotraining

niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ook ziekte valt onder overmacht.

1.8 Partijen: Buteykotraining en de opdrachtgever samen.

1.9 Schriftelijk: waar in deze voorwaarden wordt gesproken van schriftelijk wordt ook bedoeld

elektronische communicatie, zoals e-mail, Whatsapp en social media of andersoortige

geautomatiseerde communicatie.

2. Algemeen

2.1 Buteykotraining richt zich met name op (online) Buteykotraining van particulieren en medewerkers van organisaties. Hilke Vrensen is ademspecialist, spreker en schrijver.

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst

tussen Buteykotraining en een opdrachtgever, waarop Buteykotraining deze overeenkomst van toepassing heeft verklaard.

2.3 Door ondertekening van een offerte of overeenkomst, of goedkeurende

opdrachtverstrekking met Buteykotraining , verklaart de opdrachtgever dat hij

kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord

gaat.

2.4 Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Onderstaande artikelen zijn van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst

van of met Buteykotraining, voor zover daar in onderlinge overeenstemming

tussen partijen niet schriftelijk van is afgeweken.

2.6 Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze

voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.

2.7 Als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk

nietig zijn verklaard, nietig mochten worden of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze

voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

2.8 Partijen zullen vervolgens in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de

nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de

strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht genomen.

3. Offertes

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door Buteykotraining zijn geheel vrijblijvend,

tenzij in de offerte een termijn van aanvaarding is gesteld.

3.2 Buteykotraining is slechts aan de offerte of het aanbod gebonden indien de

aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd.

3.3 Buteykotraining kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden,

als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4 Eveneens heeft Buteykotraining te allen tijde het recht om prijswijzigingen

door te voeren.

3.5 De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3.6 Als de aanvaarding door de opdrachtgever op onderdelen afwijkt van het in de offerte

opgenomen aanbod, dan is Buteykotraining daar niet aan gebonden.
De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij Buteykotraining anders aangeeft.

3.7 Offertes en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Aanvang en looptijd van de overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarde is voldaan:

– de (mondelinge) opdracht of het (mondelinge) aanbod schriftelijk bevestigd en ondertekend is

ontvangen door Buteykotraining;

– het inschrijfformulier is ontvangen door Buteykotraining;

4.2 Van de voorwaarde in artikel 4.1 kan worden afgeweken wanneer de opdrachtgever reeds

bekend is bij Buteykotraining .

4.3 Een mondeling gemaakte afspraak zal door Buteykotraining schriftelijk worden

bevestigd.

4.4 De looptijd van de overeenkomst varieert van de type opdracht.

4.5 De looptijd kan bijvoorbeeld een uur, dag of enkele weken

zijn.

4.6 De looptijd van de opdracht zal altijd duidelijk worden gecommuniceerd.

5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Buteykotraining zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en

vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Buteykotraining heeft bij de uitvoering van de overeenkomst daarom een inspanningsverplichting

en kan dus niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

5.2 De opdrachtgever is verplicht alle gegevens en informatie waarvan Buteykotraining aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, tijdig te verstrekken. Als deze niet tijdig worden verstrekt, heeft Buteykotraining het recht de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten, in rekening te brengen aan de opdrachtgever.

5.3 Buteykotraining is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat

Buteykotraining is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of

onvolledige gegevens.

6. Copyright/Intellectueel eigendom

6.1 Het eigendom van door Buteykotraining verstrekte stukken, ideeën, methodes, online trainingen, concepten, boeken of andere zaken of zogenaamde rechten van voortbrengselen van de geest

die zij heeft ontwikkeld, alles in de ruimste zin van het woord, blijft volledig van Buteykotraining . Dit is niet het geval als dit uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Buteykotraining hiervoor een vergoeding bedingen.

6.2 Verkoop en/of vermeerdering aan derden van het bedoelde onder artikel 6.1 is verboden.

6.3 Buteykotraining heeft het recht bij gebleken schending van het genoemde

eigendom onder artikel 6.1, een zelf vast te stellen maar wel redelijke vergoeding, in rekening te

brengen bij de opdrachtgever.

6.4 Al het door Buteykotraining vervaardigde, mag niet zonder de uitdrukkelijke

schriftelijke toestemming van Buteykotraining worden gebruikt, bewerkt of verwerkt dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.

6.5 Buteykotraining behoudt het recht, de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis, voor andere doeleinden te gebruiken. Buteykotraining mag daarbij vertrouwelijke informatie niet ter kennis van derden brengen.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Indien Buteykotraining aansprakelijk zou zijn, dan geldt dit in ieder geval niet

voor:

a. fouten of tekortkomingen in het materiaal dan wel de gegevens die door de opdrachtgever

ter hand zijn gesteld;

b. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst

indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het

niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;

c. fouten of tekortkomingen van door of namens Buteykotraining ingeschakelde derden;

d. Overmachtssituaties.

7.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Buteykotraining slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het

factuurbedrag, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Iedere andere

aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen

vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

7.3 Opdrachtgever vrijwaart Buteykotraining , dan wel door Buteykotraining ingeschakelde personen, voor aanspraken van derden, die voortvloeien uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. De werking van artikel 6:76 BW is uitgesloten.

8. Betaling(svoorwaarden)

8.1 De betaaltermijn die Buteykotraining hanteert, is uiterlijk 14 dagen na de

factuurdatum. Betaling moet gebeuren op een door Buteykotraining aan te geven

wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

8.2 Betaling geschiedt altijd voorafgaande aan de dienstverlening/product.

8.3 Hetgeen is opgenomen in artikel 8.2 geldt ook voor particulieren/consumenten, tenzij het

gaat om levering van een product (geen dienst zijnde).

8.4 Buteykotraining heeft het recht om periodiek te factureren.

8.5 In onderling overleg bestaat de mogelijkheid om in termijnen te betalen.

8.6 Betaling door de opdrachtgever is geenszins afhankelijk van uitbetaling naar aanleiding van

een declaratie bij een zorgverzekeraar of inkomstenbelasting aan de zijde van de

opdrachtgever.

8.7 Als de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, dan is de opdrachtgever van

rechtswege in verzuim. Door Buteykotraining zal een aanmaning tot betaling worden verstuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag. Dit is berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

8.8 Eventuele andere bijkomende kosten, zoals gerechtelijke incasso- en executiekosten, zullen

eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.

8.9 Bij het niet naleven van de betalingsvoorwaarden heeft Buteykotraining het

recht de opdracht meteen te stoppen. Dit ontslaat een opdrachtgever niet van zijn

betaalverplichting.

8.10 Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de factuur dienen meteen, maar uiterlijk binnen

14 dagen, na constatering gemeld worden bij Buteykotraining . Deze bezwaren

schorten de betalingsverplichting niet op.

9. Annulering(svoorwaarden) en garantie

9.1 Voor het volgen van de Buteykotraining-cursus of -workshop of lezingen gelden de volgende specifieke annuleringsvoorwaarden:

– dat je deze tot 7 dagen voor aanvang kosteloos kunt annuleren.

– Tussen 7 dagen en 1 dag: worden 25% annuleringskosten in rekening gebracht;

– Alle ontvangen documenten en andere ontvangen zaken dienen na het annuleren te worden

  geretourneerd, teruggezonden of teruggegeven.

  De toegang tot de online omgeving en eventuele andere systemen, zal worden ontzegd.

– Op de dag zelf (tot en met 24 uur van tevoren): 100% annuleringskosten.

9.2 Na aanvang van de cursus/workshop/lezing is annulering niet meer mogelijk. Tussentijdse beëindiging of indien de opdrachtgever anderszins niet meer deelneemt, geeft geen recht op enige terugbetaling.

9.3 Overmacht: indien een opdrachtgever niet in staat is de cursus/workshop/lezing te volgen, kan de opdrachtgever Buteykotraining schriftelijk verzoeken deel te nemen aan een op een later tijdstip aan te vangen cursus/workshop/lezing onder de voorwaarde dat:

– overmacht kan worden aangetoond met bewijzen cq. verklaringen

– het cursusgeld binnen de gestelde termijn is voldaan;

– de vervangende cursus, waaraan de opdrachtgever wil  deelnemen, ruimte biedt;

– de cursus doorgang vindt;

– maximaal één jaar na datum.

Indien de opdrachtgever van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken dient hij dit voor aanvang van de lessen schriftelijk of per e-mail aan Buteykotraining door te geven. Er wordt 10% van het cursusgeld in rekening gebracht, met een minimum van € 50,-;

Deze mogelijkheid tot uitstel staat uitdrukkelijk los van de geldende betalingsverplichting.

9.4 Bij verzuim van Buteykotraining heeft de opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding.

De opdrachtgever maakt geen aanspraak op vergoeding van eventueel geleden schade. Buteykotraining kan de opdrachtgever een aanbod doen om dezelfde cursus/workshop/lezing op een andere locatie / tijdstip te volgen, indien daar mogelijkheden voor zijn.

9.5 Annulering van cursus/workshop/lezing door Buteykotraining:

in geval van onvoldoende aanmeldingen is Buteykotraining gerechtigd de cursus/workshop/lezing te annuleren. Indien het niet doorgaat wordt binnen 30 dagen na het verstrijken van de eerste lesdatum het betaalde cursusgeld gerestitueerd. Hierbij moet de opdrachtgever aangeven op welke rekening het bedrag teruggestort moet worden.

De opdrachtgever maakt geen aanspraak op vergoeding van eventueel geleden schade. Buteykotraining zal de opdrachtgever een aanbod doen om dezelfde cursus/workshop/lezing op een andere locatie / tijdstip te volgen, indien daar mogelijkheden voor zijn.

9.6 Buteykotraining heeft het recht een afspraak te annuleren dan wel te

verzetten, omdat er niet naar behoren uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst

dan wel er sprake is van overmacht. Denk hierbij expliciet aan ziekte, arbeidsongeschiktheid,

sterfgevallen binnen de familie- en vriendenkring.

10. Wijziging voorwaarden en vindbaarheid

10.1 Buteykotraining is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te

wijzigen of aan te vullen.

10.2 De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via de website van

Buteykotraining.

11. Geheimhouding

11.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader

van de uitvoering van de opdracht, tenzij daarvoor een wettelijke plicht bestaat.

11.2 Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit

voortvloeit uit de aard van de informatie.

11.3 Aan een opdracht zal door Buteykotraining niet zonder toestemming van de

opdrachtgever extern gerefereerd worden.

12. Klachtenregeling, geschillenregeling en toepasselijk recht

12.1 In het geval er sprake is van een klacht over Buteykotraining , dan dient de

opdrachtgever deze klacht eerst schriftelijk in te dienen bij Buteykotraining .

12.2 Van een geschil is sprake als één van de partijen dat stelt.

12.3 Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te

lossen. Mocht dat niet lukken dan kunnen partijen een beroep doen op de rechter.

12.4 De rechtbank Oost-Brabant is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij

de wet dwingend anders voorschrijft.

12.5 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook in het geval bij

buitenlandse opdrachtgevers.

Privacyverklaring